Loppijärven hoitotoimenpiteet

Loppijärvi oli vuosina 2002-2005 mukana hankkeessa ’Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen’ (JÄRKI-hanke). Hankkeen aikana järvellä toteutettiin monia hoitotoimenpiteitä mm rakennettiin 4 lasketusallasta ja osana hanketta järvelle laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelma. Hankkeen päättymisen jälkeen järvellä toteutetut toimet ovat perustuneet pääosin tähän suunnitelmaan.

Loppijärven hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2015

JÄRKI-hankkeessa laadittu järven hoito- ja käyttösuunnitelma on päivitetty seuraavalle viisivuotiskaudelle. Suunnitelma on pääpiirteissään edeltäjänsä kaltainen, mutta painotuksia on hieman muutettu tähän asti kertyneiden kokemusten perusteella.

Loppijärven hoito-ja käyttösuunnitelma 2011 - 2015

Järvellä toteutettavat hoitotoimenpiteet

Keskeisin järvellä toteutettava hoitotoimenpide on hoitokalastus, jota on tehty vuodesta 1990-luvun alusta alkaen rysillä Isojoessa ja Vanhankosken patoaltaassa. Hoitokalastuksesta on vastannut Lopenkylän osakaskunta ja suojeluyhdistys on ollut mukana lähinnä talkootyöpanoksella. Hoitokalastuksella pyritään poistamaan järvestä vähäarvoista särkikalaa. Järven kalakantaa pyritään parantamaan myös petokalaistutuksin, joita tehdään sekä Lopenkylän että Sajaniemen osakaskuntien toimesta.

Aiemmassa suunnitelmassa vesikasvien niitto oli keskeisessä asemassa. Nykyisessä suunnitelmassa niittoja on kirjattu tehtäväksi lähinnä uimarantojen avoimena pitämiseksi. Ennen yleisten vesialueiden niittojen jatkamista pyritään tarkentamaan tietoja niittojen vaikutuksesta Loppijärven tilaan. Mikäli uima- ja mökkirantoja niitetään, on niittojäte ehdottomasti kerättävä pois vedestä.

Valuma-alueella toteutettavat toimenpiteet

Järven valuma-alueelle aiemmin rakennettujen laskeutusaltaiden ja kosteikoiden toimintaa ja tyhjennystarvetta seurataan. Suunnitelmakaudella pyritään toteuttamaan kaksi uutta kosteikkoa tarkoituksenmukaisimpiin kohteisiin. Suojavyöhykkeiden perustamista valuma-alueelle pyritään edistämään ja lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia toteuttaa kevyitä valumavesien käsittelymenetelmiä valuma-alueella. Läyliäisiltä Jokiniemeen kulkevan siirtoviemärin toimintaa ja mahdollista vaikutusta Loppijärveen seurataan ja kannustetaan järven ympäristön asukkaita uudistamaan jätevesijärjestelmät lain määräämälle tasolle.

Järven tilan seuranta

Järven velvoitetarkkailu jatkuu entisen kaltaisena: Järven vedenlaatua tutkitaan kahdesti vuodessa ja kalaston tilaa seurataan kalastajille osoitetuilla kyselyillä ja koekalastuksilla. Suunnittelujakson aikana tehdään uusi kasvillisuuskartoitus ja mahdollisesti pohjaeläin- ja planktontutkimus.

Suojeluyhdistys jatkaa omatoimista järven näkösyvyysseurantaa. Näiden jo vakiintuneiden seurantamenetelmien lisäksi suunnittelujaksolla toteutetaan kaksi laajaa kertaluontoista selvitystä: Järveen johtavien ojien tuomaa ravinnekuormaa selvitetään kuormituskartoituksella ja järven pohjan kuntoa tutkitaan pohjasedimenttitutkimuksella.

Tiedotus

Loppijärvellä toimivat tahot jatkavat yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Myös yhteistyötä Vanajavesikeskuksen kanssa jatketaan. Satunnaisia järvellä liikkujia pyritään valistamaan opastauluin. Valuma-alueella toimiville viljelijöille suunnataan vesiensuojelukampanja yhdessä Pro Agrian kanssa. Lisäksi edistetään järven ympärillä toimivien yhteistyötä järjestämällä keväällä Kyyniönlahden lintutornilla lintupäivä ja kesällä soututapahtuma.

Loppijärven omatoiminen seuranta